ესტონური მოდელი, რომელიც მოგების გადასახაადის რეფორმას ითვალისწინებს 2017 წლის  1 იანვრიდან ამოქმედდება.

გარდა აღნიშნულისა, საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად:
ძირითადი საშუალებების იმპორტისას დღგ–ს გადახდის ვადა გადაიწევს საბაჟო გაშვებიდან 45 დღემდე ვადით.
საგადასახადო კონტროლის განხორციელება ეკრძალება ყველა მაკონტრო-ლებელ და სამართალდამცავ ორგანოს, გარდა საგადასახადო ორგანოებისა.

გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, პირებს/ გადასახადის გადამხდელებს, რომლებსაც არ უფიქსირდებათ აქტივობა, ჩამოეწერებათ საგადასახადო დავალიანებები.